Prague
Share
Tweet

Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK

Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK

- , 20:00
Hotel Savannah **** deluxe

Adresa

Chvalovice - Hatě 198 Znojmo
čec 25
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
25.7.2017, 20:00
čec 26
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
26.7.2017, 20:00
čec 27
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
27.7.2017, 20:00
čec 28
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
28.7.2017, 20:00
čec 29
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
29.7.2017, 20:00
čec 30
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
30.7.2017, 20:00
čec 31
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
31.7.2017, 20:00
srp 01
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
1.8.2017, 20:00
srp 02
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
2.8.2017, 20:00
srp 03
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
3.8.2017, 20:00
srp 04
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
4.8.2017, 20:00
srp 05
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
5.8.2017, 20:00
srp 06
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
6.8.2017, 20:00
srp 07
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
7.8.2017, 20:00
srp 08
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
8.8.2017, 20:00
srp 09
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
9.8.2017, 20:00
srp 10
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
10.8.2017, 20:00
srp 11
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
11.8.2017, 20:00
srp 12
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
12.8.2017, 20:00
srp 13
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
13.8.2017, 20:00
srp 14
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
14.8.2017, 20:00
srp 15
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
15.8.2017, 20:00
srp 16
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
16.8.2017, 20:00
srp 17
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
17.8.2017, 20:00
srp 18
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
18.8.2017, 20:00
srp 19
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
19.8.2017, 20:00
srp 20
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
20.8.2017, 20:00
srp 21
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
21.8.2017, 20:00
srp 22
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
22.8.2017, 20:00
srp 23
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
23.8.2017, 20:00
srp 24
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
24.8.2017, 20:00
srp 25
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
25.8.2017, 20:00
srp 26
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
26.8.2017, 20:00
srp 27
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
27.8.2017, 20:00
srp 28
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
28.8.2017, 20:00
srp 29
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
29.8.2017, 20:00
srp 30
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
30.8.2017, 20:00
srp 31
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
31.8.2017, 20:00
zář 01
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
1.9.2017, 20:00
zář 02
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
2.9.2017, 20:00
zář 03
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
3.9.2017, 20:00
zář 04
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
4.9.2017, 20:00
zář 05
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
5.9.2017, 20:00
zář 06
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
6.9.2017, 20:00
zář 07
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
7.9.2017, 20:00
zář 08
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
8.9.2017, 20:00
zář 09
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
9.9.2017, 20:00
zář 10
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
10.9.2017, 20:00
zář 11
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
11.9.2017, 20:00
zář 12
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
12.9.2017, 20:00
zář 13
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
13.9.2017, 20:00
zář 14
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
14.9.2017, 20:00
zář 15
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
15.9.2017, 20:00
zář 16
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
16.9.2017, 20:00
zář 17
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
17.9.2017, 20:00
zář 18
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
18.9.2017, 20:00
zář 19
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
19.9.2017, 20:00
zář 20
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
20.9.2017, 20:00
zář 21
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
21.9.2017, 20:00
zář 22
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
22.9.2017, 20:00
zář 23
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
23.9.2017, 20:00
zář 24
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
24.9.2017, 20:00
zář 25
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
25.9.2017, 20:00
zář 26
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
26.9.2017, 20:00
zář 27
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
27.9.2017, 20:00
zář 28
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
28.9.2017, 20:00
zář 29
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
29.9.2017, 20:00
zář 30
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
30.9.2017, 20:00
říj 01
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
1.10.2017, 20:00
říj 02
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
2.10.2017, 20:00
říj 03
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
3.10.2017, 20:00
říj 04
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
4.10.2017, 20:00
říj 05
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
5.10.2017, 20:00
říj 06
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
6.10.2017, 20:00
říj 07
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
7.10.2017, 20:00
říj 08
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
8.10.2017, 20:00
říj 09
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
9.10.2017, 20:00
říj 10
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
10.10.2017, 20:00
říj 11
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
11.10.2017, 20:00
říj 12
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
12.10.2017, 20:00
říj 13
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
13.10.2017, 20:00
říj 14
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
14.10.2017, 20:00
říj 15
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
15.10.2017, 20:00
říj 16
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
16.10.2017, 20:00
říj 17
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
17.10.2017, 20:00
říj 18
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
18.10.2017, 20:00
říj 19
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
19.10.2017, 20:00
říj 20
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
20.10.2017, 20:00
říj 21
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
21.10.2017, 20:00
říj 22
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
22.10.2017, 20:00
říj 23
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
23.10.2017, 20:00
říj 24
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
24.10.2017, 20:00
říj 25
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
25.10.2017, 20:00
říj 26
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
26.10.2017, 20:00
říj 27
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
27.10.2017, 20:00
říj 28
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
28.10.2017, 20:00
říj 29
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
29.10.2017, 20:00
říj 30
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
30.10.2017, 20:00
říj 31
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
31.10.2017, 20:00
lis 01
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
1.11.2017, 20:00
lis 02
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
2.11.2017, 20:00
lis 03
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
3.11.2017, 20:00
lis 04
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
4.11.2017, 20:00
lis 05
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
5.11.2017, 20:00
lis 06
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
6.11.2017, 20:00
lis 07
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
7.11.2017, 20:00
lis 08
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
8.11.2017, 20:00
lis 09
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
9.11.2017, 20:00
lis 10
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
10.11.2017, 20:00
lis 11
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
11.11.2017, 20:00
lis 12
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
12.11.2017, 20:00
lis 13
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
13.11.2017, 20:00
lis 14
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
14.11.2017, 20:00
lis 15
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
15.11.2017, 20:00
lis 16
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
16.11.2017, 20:00
lis 17
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
17.11.2017, 20:00
lis 18
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
18.11.2017, 20:00
lis 19
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
19.11.2017, 20:00
lis 20
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
20.11.2017, 20:00
lis 21
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
21.11.2017, 20:00
lis 22
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
22.11.2017, 20:00
lis 23
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
23.11.2017, 20:00
lis 24
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
24.11.2017, 20:00
lis 25
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
25.11.2017, 20:00
lis 26
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
26.11.2017, 20:00
lis 27
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
27.11.2017, 20:00
lis 28
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
28.11.2017, 20:00
lis 29
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
29.11.2017, 20:00
lis 30
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
30.11.2017, 20:00
pro 01
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
1.12.2017, 20:00
pro 02
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
2.12.2017, 20:00
pro 03
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
3.12.2017, 20:00
pro 04
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
4.12.2017, 20:00
pro 05
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
5.12.2017, 20:00
pro 06
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
6.12.2017, 20:00
pro 07
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
7.12.2017, 20:00
pro 08
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
8.12.2017, 20:00
pro 09
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
9.12.2017, 20:00
pro 10
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
10.12.2017, 20:00
pro 11
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
11.12.2017, 20:00
pro 12
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
12.12.2017, 20:00
pro 13
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
13.12.2017, 20:00
pro 14
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
14.12.2017, 20:00
pro 15
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
15.12.2017, 20:00
pro 16
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
16.12.2017, 20:00
pro 17
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
17.12.2017, 20:00
pro 18
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
18.12.2017, 20:00
pro 19
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
19.12.2017, 20:00
pro 20
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
20.12.2017, 20:00
pro 21
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
21.12.2017, 20:00
pro 22
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
22.12.2017, 20:00
pro 23
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
23.12.2017, 20:00
pro 24
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
24.12.2017, 20:00
pro 25
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
25.12.2017, 20:00
pro 26
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
26.12.2017, 20:00
pro 27
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
27.12.2017, 20:00
pro 28
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
28.12.2017, 20:00
pro 29
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
29.12.2017, 20:00
pro 30
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
30.12.2017, 20:00
pro 31
Hotel Savannah - VINAŘSKÝ BALÍČEK Hotel Savannah **** deluxe
31.12.2017, 20:00
1 / < >

Hledáte místo, kde si budete moci užít výborné víno, luxusní ubytování, zážitkovou gastronomii a odpočinek v útulném wellness centru? To vše nabídnete ve Vinařském balíčku Hotelu Savannah****deluxe. První večer si užijete skvělou večeři v hotelové restauraci a druhý večer ochutnávku skvělých vín v některém z moravských sklípků včetně občerstvení. Po celou dobu Vám bude k dispozici hotelové wellness centrum, ve kterém si odpočinete a naberete síly do dalších dní.

Balíček obsahuje:

  • 2x ubytování v hotelovém pokoji Executive
  • 2x snídaně formou bohatého bufetu
  • 1x večeře formou servírovaného 3 – chodového menu nebo formou bufetu (vždy první večer)
  • 1x ochutnávka vín v moravském sklípku s občerstvením
  • Doprava do vinařství a zpět na hotel
  • 10% sleva na další ajurvédské masáže
  • 15% sleva na celotělové rituály Alqvimia v kosmetickém studiu
  • Volný vstup do wellness a spa centra (plavecký bazén, sauna, parní lázeň, fitness)
  • Parkování na hotelovém parkovišti zdarma

Chcete získat 5% slevu na tento balíček? Je to jednoduché, stačí zadat krátký promokók "TWH" do pole poznámky při vyplňování vaší objednávky.

http://www.znojmo.twhotels.cz/vinarsky-balicek/

Places & Venues

Chvalovice - Hatě 198 Znojmo

CalendarMarker